politica-salud-seguridad

Prevenció de riscos laborals

Política de seguretat i salut

La Direcció Disfrimur té adquirit el compromís d'una política de prevenció de riscos laborals basada en els següents principis:

  1. Integrar la política de prevenció en el procés productiu de l'empresa, constituint un objectiu permanent i prioritari que té com a finalitat la millora de les condicions de treball dirigida a obtenir el nivell adequat de protecció dels treballadors, així com evitar els danys materials i reduir l'absentisme laboral. Busca el compromís i benestar del seu personal en l'àmbit de la seguretat i la seva salut laboral.
  2. La integració de la prevenció de riscos laborals és tasca i responsabilitat de tots i cadascun dels que treballem en Disfrimur sent la Direcció i els comandaments intermedis garants que tots els treballadors segueixin els procediments i pautes establertes i principalment, aportant totes les possibles millores a través dels seus delegats de prevenció, per aconseguir que els seus llocs de treball siguin cada dia més segurs.
  3. Compromís de garantir la seguretat i salut dels treballadors proporcionant els recursos adequats per a la bona marxa de el Sistema de Gestió Integrada de Prevenció de Riscos Laborals, a difondre-ho a tot el personal i a exigir el seu compliment. Tot això amb la col·laboració de totes i cadascuna de les persones que formen part d'aquesta Empresa.
  4. Comunicar i fer arribar a tots i cadascun dels treballadors de l'Empresa els objectius en matèria preventiva i les mesures a adoptar per aconseguir-los.